1. شناخت سیستم اموزش الکترونیکی

در این مقاله قصد داریم سیستم اموزش مجازی را بهتر معرفی کنیم و نقش کلاس مجازی در اموزش الکترونیکی را بیان کنیم. همراه تهران سرور باشید با کلاس مجازی در اموزش الکترونیکی:

اشنایی با ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺮﻡ افزارهای برگزار کننده کلاس مجازی ادوب کانکت یا بیگ بلوباتن قابل اجرا میباشد.

این برنامه ها دقیقا مشابه یک کلاس حضوری عمل کرده و تمام امکانات کلاس واقعی را دارا میباشند بااین تقاوت که بجای مکان فیزیکی در فضای نت و مجازی برگزار میشوند

ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺱ ﺭﺍ اموزش و انتقال میدهند.

نحوه استفاده از سیستم اموزش  مجازی

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ هرگونه اقدامی، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،  ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ داشته باشد .

پس باید انرا ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨد. ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻱ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ نیست.

برای مثال به تصاویر زیر که مربوط به سیستم اموزش الکترونیکی یکی از دانشگاه های معتبرکشورمان میباشد و از کلاس مجازی  برخوردار است توجه کنید.

 اموزش الکترونیکی

 

ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎب کاربری ﺍﺳﺘﺎدی  یا ﺩﺍﻧﺸﺠﻮیی ایجاد کند .

ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎید برایﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺴﺎﺏ کاربری ﺍﺳﺘﺎﺩﻱ به ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮکز ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ بگیرد.

و همچنین برای ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎب ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ میگیرد.

ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮﺭخودرا ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻭﺍﺭ ﺪ کند و وارد صفحه شود

انتخاب زبان مورد نظردر سیستم

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  میﻛﻨﺪ . ﺑﺮﺍﻱ انتخاب ویا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﺑﺎن ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﻮﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ های ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ نمایید.

 اموزش الکترونیکی

ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺩروس موجود در دوره کلاس مجازی

ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ صفحه اول ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ” ﺩﺭﺱ ﻫﺎی من ” ﻭ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ

ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺭوسی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺭ ﺍ ﻣﺸﺎهده کنند.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎهده ﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﺳﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻗسمت “طیقه های ﺩﺭﺳﻲ”

ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺮ ﻃﺒﻘه ﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ کنند.

و برای  ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﺩﺭﺱ خاص ﻛﺎﺭﺑﺮ میتواند ،   ﺍﺯﻗﺴﻤﺖ “    ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﺭس ﻫﺎ”    ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کند

و ﻧﺎﻡ درس را ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭوﺱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮکند.

 اموزش الکترونیکی

 

  ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﻭﺱ در اموزش انلاین

ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﻭﻳﺮﺍیش  ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭسی ﻭ

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻱ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺱ

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻃﺒقه درﺳﻲ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﻳﺖ وسپس ﺩﺭﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻴﻚ کنند .

ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﻧﺎﻡ ﻫﺮ ﺩﺭﺱ ﺻفحه ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﺩﺭس  ﺑﺎﺯ میﺷﻮﺩ

ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﺩﺭﺱ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ  ﺷﻮﺩ . ﻭ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ  ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺩﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺳﺘﻮﻥ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ برای اطلاع رسانی بوده،

ﺳﺘﻮﻥ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﻐییر ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ و ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻭﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺱ ﺭﺍ به نمایش میگذارد

 اموزش الکترونیکی

ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻱ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘه

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﻣﻲتوﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺱ، ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭا ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ .

 اموزش الکترونیکی

ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻳﻚ ﺩﺭﺱ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ

این کار ویژه اساتید میباشد

 

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ  ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﻨﻬﺎﻥ کنید

برﺭﻭﻱ ﺩﻛﻤﻪﻱ ” ﺷﺮﻭﻉ ﻭﻳﺮایش”  ﺩﺭ قسمت ﺑﺎﻻیی ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

ﺳﭙس  با ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻳﻜﻮﻥ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﺘﻮﺍ، ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ  ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ان هفته  ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ نمایید

 اموزش الکترونیکی

 اموزش الکترونیکی

ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺱ ﺑﺮ ﺭﻭی” ﺷﺮﻭﻉ ﻭﻳﺮﺍﻳش” ﻛﻠﻴﻚ کنید.

در قسمت بعد و ادامه این مقاله با  ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻭﻳﺮﺍﻳﺸﮕﺮ ﻣﺘﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ اکترونیکی و کلاس مجازی با شما هستیم

همراه ما باشید در وبلاگ تهران سرور با اموزش و مطالب بیشتر