فرجاد محمدی

مدیر و موئسس مجموعه تهران سرور دانش آموخته رشته برق الکترونیک