آموزش های adobeconnectتازه های

ارتباطات مجازی

تقسیم بندی سیستم اموزشی و جلسات انلاین؟

ارتباطات مجازی چیست و چه کاربردی دارد؟از ارتباطات مجازی درچه زمینه هایی میتوان استفاده کرد؟ ایا در اموزش و یادگیری هم ارتباطات مجازی کاربرد دارد؟

با تهران سرور همراه باشید؛

برگزاری وبینار انلاین

درسیستم انلاین و مجازی شما میتوانید به دو روش جلسات خودرا برگزارکنید .

  • سیستم های اموزشی به صورت هم زمان
  • سیستم های اموزشی به صورت غیرهم زمان .
  • سیستم جلسات انلاین هم زمان :

درحالت اول، کنفرانس ویدئویی یا کلاس مجازی شما به صورت دوطرفه میباشد و استاد و دانشجو ،مدیر و اعضایی که برایشان کنفرانس برگزارمیکند،

همدیگررا میبینند. وباهم گفتگو وتبادل دارند.

و گویی شما به صورت فیزیکی درجلسه حضور دارید.

دراین روش پهنای باند اهمیت زیادی دارد.

چراکه درصورت مناسب نبودن پهنای باندشما، انتقال صوت و تصویر به خوبی و باکیفیت انجام نمیشود.

بسیار اهمیت دارد که شما بسترکلاسهای مجازی و وب کنفرانس های خودرا ازکجا وباچه پهنای باندی تهیه کرده اید‌.

درروش اموزشی انلاین هم زمان همچین شما میتوانید تصویرخودرا حذف کرده و فقط ازطریق صوتی با اعضا ارتباط وتبادل دوطرفه داشته باشید.

ودرجلسات وکلاس هایی که نیاز به تصویر ندارند وبا صوت کفایت میکند از این راه استفاده کنید.

سیستم جلسات انلاین غیرهمزمان:

اما درحالت دوم، یعنی سیستم اموزشی غیرهم زمان ،

شما میتوانید دروس اموزشی ویا مطالب خودرااز قبل تهیه و ذخیره کنید ودر زمان پخش دراختیارمخاطبان خور قرار دهید.

درسیستم کلاس اموزشی انلاین شما میتوانید ازمون های مجازی برگزار کنید.

 دراین حالت سوالات طراحی کرده شما به صورت انلاین دراختیار شرکت کنندگانتان قرار گرفته.

انها میتوانند به صورت تکی ویا گروهی باهم مشارکت داشته باشند.وحتی رفع اشکال و کلاس های جبرانی به صورت کارگاهی یا تکی میتواند برای شما و شرکت کنندگانتان به راحتی صورت گیرد.

دیگر شما و مخاطبانتان با وجود کلاس مجازی و وب کنفرانس های مجازی ، مجبور به صرف هزینهای مادی و غیرمادی گزافی نیستید برای اجرا و برگزاری انها.

 

کلاس مجازی

 

ارتباطات مجازی

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻧﺸﺎن دادﻩ   ٧۵ درﺻﺪ از ﮐﻼس هﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮهم زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻪ این   ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻩ و در ﮐﻼس درس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ،

ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را هﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن انجام دهند . اﯾﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﺮاﯼ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط

دﯾﮕﺮﯼ از ﺟﻬﺎن که داراﯼ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ است.

اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هاﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن هم زﻣﺎن وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ اینترنت ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻼس ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ داﺷﺘﻪ باشد، ﻣﺜﻼ واحدهای ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﯽ و ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪهﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﺑﺎزﺗﺎب و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻮرﯼ ﺿﺮورت دارﻧﺪ، اﻧﺠﺎم میﺷﻮد .

ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻨﮑﻪ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ،

هنوز ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدﯼ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺁﻧﻼﯾﻦ از روش هﺎﯼ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، تنها ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ درﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ،

ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﺎ   روﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺮ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﯼ هاﯼ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻴﺰ درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .

ﮐﺎرﺑﺮان وﻗﺘﯽ  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺁﻣﻮزش هم میتوانند ببینند.

با خرید کلاس مجازی از تهران سرور و برگزاری کلاس های اموزشی و وبینارهای خود با کیفیت وسرعت بالا؛ از سرعت و کارامدی لذت ببرید.

 

 

 

فرنوش محمدی

پادکستر و تولید کننده محتواهای تصویری و متنی طبق الگوریتم های گوگل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا