آموزش های adobeconnectتازه های

ارزیابی کلاس مجازی

 برگزاری کلاس مجازی یا کلاس حضوری؟

دراین مقاله به طور مختصر درمورد هزینه ها و ارزیابی کلاس مجازی صحبت میکنیم. و به این مورد میپردازیم که برگزاری کلاس ها به صورت کلاس مجازی به صرفه تر و

اسانتر میباشد.

ودر دو مورد هزینه کلاس مجازی و ارزیابی کلاس مجازی گفت وگویی داریم:

هزینه ﮐﻼس مجازی

ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺁن را ﺑﺮاﯼ ﮐﻠﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺁﻧﻼﯾﻦ و ﻏﻴﺮﺁﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارداد، هزﯾﻨﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرﮎ در ﮐﻞ هزﯾﻨﻪ ﺑﺮاست .

ﺳﻴﺴﺘﻢ هاﯼ ﺁﻣﻮزش ﺁﻧﻼﯾﻦ در ﻧﮕﺎﻩ اول ارزان ﺗﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ هاﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ میرسند.

در ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﮔﺬرا و ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هاﯼ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺁﻧﻼﯾﻦ ارزان ﺗﺮ هستند،

ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻗﻴﻤﺖ هاﯼ ﮐﻤﺘﺮﯼ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دهند وداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻼس هاﯼ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ درواﻗﻊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ، درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻴﺪ ﮐﻪ هر دو ﺳﻴﺴﺘﻢ   داراﯼ هزﯾﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ هستند .

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ هزﯾﻨﻪ هاﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و تهیه   وﺳﺎﯾﻞ وﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮاﯼ ﮐﻼس هاﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،

درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن هستند.

ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻼس های راﯾﺞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺁﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهند،

ﮐﻼس ها و واﺣﺪهاﯼ خودرا ﻧﻴﺰ انلاین اراﺋﻪ ﻣﯽدهند .

ﺳﻴﺴﺘﻢ هاﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﺮاﯼ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ هستند،

زﯾﺮا ﺁن ها ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در هزﯾﻨﻪ هاﯾﯽ ﭼﻮن هزﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴﮑﻦ و هزاران هزﯾﻨﻪ هاﯼ ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن جدید ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد،

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺷﺮﮐﺖ در کلاس های انلاین ﻋﻼوﻩ ﺑﺮﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ هاﯼ ﻣﺎﻟﯽ، به ﺷﻤﺎ کمک میکند تا دروﻗﺖ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ بسیاری ﮐﻨﻴﺪ.

و از زمان خود بسیار بهتر استفاده کنید.

با توجه به انچه گفته شد درمیابیم که هردو سیستم اموزش انلاین و اموزش غیر حضوری و اموزش سرکلاس و حضوری درجایگاه خودشان نیاز و لازم است .

اما تا جایی که امکان برگزاری کلاس انلاین باشد؛ تشکیل کلاس مجازی و اموزش مجازی امری به صرفه تر و کارامدتر میباشد.

کلاس مجازی

ارزﯾﺎﺑﯽ مجازی

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺁﻧﻼﯾﻦ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؛

اﻋﺘﺒﺎر، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ و اﻟﺒﺘﻪ هزینه

 

اﻋﺘﺒﺎر و اﻣﺘﻴﺎز ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ از اهمیت ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .

ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هر ﭼﻘﺪرﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، داراﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﻧﻴﺰ خواهد بود.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ هستند ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن ها ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽشود .

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهان ﺳﻴﺴﺘﻢ هاﯾﯽ هستند ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺁن ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ،

ﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هاﯼ ﺧﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ داراﯼ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﺑﻮدﻩ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺁن ها را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرد

و ﯾﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﯼ که داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را در ﺁن ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن  ﻏﻴﺮ هم زﻣﺎن

و همچنین یک ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ شود.

 

اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع رﺷﺘﻪ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ هر ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ طور ﺁﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد و همچنین ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻣﺪارﮎ ﺁن ها ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ هاﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ هزﯾﻨﻪ ﺁن هاست .

ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽگیرند .

ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن هر ﮐﻼس ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ؟

ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﯼ ﮐﻼس هاﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ۱۵ نفر به بالاست .

ﺑﺮاﯼ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎدان ﺁن ها ﺑﺎ ﭼﻪ ﺿﻮاﺑﻂ  و ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺪرﯾﺲ اﻧﺘﺨﺎب میشوند .

تنها با اجاره کلاس مجازی و برگزاری اموزش خود از این طریق ؛ اعتبار خود و مرکز اموزشی خودرا بالابرده و با استفاده از بهترین و بروزترین امکانات و تکنولوژی درکار خود اول باشید و درعین حال هزینه های خود را به طور کاهنده ای کاهش دهید.

تهران سرور دراین زمینه همواره همراه همیشگی شماست با بهترین سرویس و خدمات.

فرنوش محمدی

پادکستر و تولید کننده محتواهای تصویری و متنی طبق الگوریتم های گوگل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا