آموزش های adobeconnectتازه های

تاریخچه اموزش الکترونیکی

نگاهی به تا ریخچه اموزش الکترونیکی E_Learning

باسلام.اینبار قصد داریم تا نگاهی به تاریخچه اموزش  الکنرونیکی ومجازی بیاندازیم.و با تولد و نکاتی درباره اموزش الکترونیکی اشناشویم .

با تهران سرور همراه باشید؛

عبارت کلاس مجازی یا اموزش مجازی طی سالهای اخیر دربین اساتید و دانشجویان و هرکه مطلبی برای اموزش دادن داشته باشد در رشته و زمینهای مختلف؛ رواج شده است و روز به روز استفاده ازاین روش نوین اموزشی در حوزه اموزش و یادگیری بیشتر شده و جایگاه خورا پیدا کرده است.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺁﻣﻮزش مجازی؟

E_Learning ﯾﺎ ﺁﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ به معنای استفاده و بهره مندی از ﺳﻴﺴﺘﻢ هاﯼ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﻣﺜﻞ

ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، دﯾﺴﮏ هﺎﯼ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ اﯼ، ﻧﺸﺮﯾﻪ هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ های ﻣﺠﺎزﯼ و….ﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ هدف ﮐم شدن رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ و هزﯾﻨﻪ های گوناگون و ﯾﺎدﮔﻴﺮﯼ ﺑﻬﺘﺮ و ﺁﺳﺎن ﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد

 

ایا میدانید اموزش الکترونیکی یا کلاس مجازی چه زمانی متولد شد؟

ﺁﻣﻮزش از راﻩ دور یا همان اموزش الکترونیکی ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮن۱۹ میلادی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ شد.

ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯼ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ اﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺴﺘﯽ ﻓﺮاﮔﻴﺮﺷﺪ و ﻣﺪارس و بسیاری از مراکز اموزشی ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺁﻣﻮزش از راﻩ دور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از

ﭘﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ دهﻨﺪﻩ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ اﯼ ﻧﺒﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻴﺰ ازاواﯾﻞ دهه ١٨۴٠ دورﻩ هﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﻮزش ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و زﺑﺎن برگزار کردند.

درسال ۱۸۴۴ ﻣﻮرس سامویل(Samuel Morse)  تلگراف اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد .

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻂ ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻮر و واﺷﻨﮕﺘﻦ در امریکا ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ و اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرس ارﺳﺎل ﮐﺮد، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد <ﺧﺪا ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ؟ >

ﻣﻮرس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ادﻋﺎهاﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن رﻗﻴﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ تاسال  ۱۸۵۴اﺧﺘﺮاع ﺧﻮد را به ﺛﺒﺖ برساند.

طبق امار در سال ۱۹۹۹ میلادی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ روش ﺁﻣﻮزش الکترونیکی  با ۵۳درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﺴﮏ هﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ بوده است، وﻟﯽ ﺑﺮاﯼ سال ۲۰۰۶ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﻮده بود که

Learning – E ﻣﻘﺎم اول ﺁﻣﻮزش را ﺑﺎ ۶۳ درصد ﮐﺴﺐ کند .

به اعتقاد ﻣﺮداﮎ روﺑﺮت ﮐﻪ روﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎورﯼ هاﯼ ﺁﻣﻮزش ﻣﺠﺎزﯼ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؛

ﺁﻣﻮزش ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص خواهد داد.

اﯾﻦ ﺷﺨﺺ هﻢ اﮐﻨﻮن درﺣﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯼ در ﺟﻬﺖ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺠﺎزﯼ دﻧﻴﺎﺳﺖ.

اموزش مجازی ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ در دﻧﻴﺎ ﺷﺪﻩ است .

به اعلام اماری مرکز IDC رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد در زمینه اموزش مجازی و الکترونیکی در سال ۲۰۰۰ از ۳/۴ میلیارد دلار به۲۳٫۱ بیلیون دلار درسال ۲۰۰۴ رسیده

اﯾﻦ رﻗﻢ   رشد۶۸ درﺻﺪﯼ را برای هر ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهد

 

کلاس مجازی

مهمترین نکته در امر اموزش مجازی چیست؟

در این سیستم اموزشی انچه در وهله اول ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺁﮔﺎهﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان از اﻧﻮاع اﯾﻦ ﺳﻴستم هاﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ و ﻧﺤﻮﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ درﺳﺖ از ﺁن ها.

اﯾﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اموزشی ﮔﺎهﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻼس های ﺣﻀﻮرﯼ باشد. .

در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاﯼ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺘﺎب و ﮐﻼس حضوری باشد.

به طور خلاصه و در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ؛  E_Learning ﺁوردن ﯾﺎدﮔﻴﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁوردن ﻣﺮدم ﺑﺮاﯼ ﯾﺎدﮔﻴﺮﯼ .

در یادگیری اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ حتی از ﻣﺎهوارﻩ ها هم نیز استفاده می ﺷﻮد.

ﺁﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ روش هﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و حتی در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁن ﻣﯽ ﺷﻮد.

تهران سرور با افتخار اماده میزبانی کلاس های مجازی و اموزش های الکترونیکی شما میباشد.

با بهترین سرویس دهی و خدمات در زمینه برگزاری کلاس های مجازی و سرور ادوبی کانکت .

فرنوش محمدی

پادکستر و تولید کننده محتواهای تصویری و متنی طبق الگوریتم های گوگل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا