آموزش های adobeconnectتازه های

برترین مراکز اموزش انلاین در جهان

برترین های اموزش انلاین 

سلام .امروز میخوایم برترین مراکز اموزش انلاین را در جهان و در ایران معرفی کنیم. با معرفی بهترین دانشگاه های انلاین و رشته هایی که ارایه میدهند؛ اهمیت و گستردگی اموزش انلاین و استفاده از کلاس مجازی اشکارتر میشود.

با تهران سرور همراه باشد با برترین مراکز اموزش انلاین؛

اموزش انلاین

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ هاﯼ انلاین دنیا و رشته هایی که به صورت انلاین ارایه میدهند:

  •   دانشگاه  فینیکس

رﺷﺘﻪ هاﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ ارایه ﺷﺪﻩ :

اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ۲۳  رﺷﺘﻪ مختلف   در ﺳﻄﻮح ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در زﻣﻴﻨﻪ هﺎﯼ ﭘﺮﺳﺘﺎرﯼ، ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﯾﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺁﻣﻮزش  و ﭘﺮورش اراﺋﻪ ﻣﯽدهد.

ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﯾﻦ، اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ دورﻩ هﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﮔﻮاهﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽکند .

ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪ هﺎﯼ اﯾﻦ ﻣﺮﮐز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از فناوری ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرمان .

  • walden  واﻟﺪن

رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ شده :

داﻧﺸﮕﺎﻩ واﻟﺪن داراﯼ ۲۴ رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻧﻼﯾﻦ است .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ   و اﻣﻮر ادارﯼ ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺘﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺖ .

ﺑﻘﻴﻪ رﺷﺘﻪ هﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ عمومی ﺑﺎزا رﯾﺎﺑﯽ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ هﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  • (Regis) www.regis.org   رﺟﻴﺲ

رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ :

و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ   اﻣﻮر ادارﯼ، ﻓﻨﺎورﯼ اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،اﻣﻮر ادارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار و رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ دبیری .

  •  Ellis College of NYIT www.ellis.nyit.edu

رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ:

ﺣﺴﺎﺑﺪارﯼ، ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻣﻮر ادارﯼ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت، ادﺑﻴﺎتزﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ادارﯼ و اﻣﻮر .

  •  American Intercontinental University www.aiu.edu

رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ شده :

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻣﻮر ادارﯼ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ،ﻓﻨﺎورﯼ اﻃﻼﻋﺎت، ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﯾﺪارﯼ، ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﯾﯽ و ﺗﻌﻠﻴﻢ وتربیت .

  • DeVry University www.devry.edu

رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ:

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادارﯼ، ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﯼ، ﻓﻨﺎورﯼ   ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،ﻓﻨﺎورﯼ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺷﺒﮑﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ادارﯼ ﺷﺒﮑﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﯽ.

  •  eCornell University www.ecornell.com

رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ:

اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﭘﻨﺞ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪارﮎ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ هﺘﻠﺪارﯼ و   ﺳﺮوﯾﺲ هﺎﯼ ﻏﺬایی. ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و رهﺒﺮﯼ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺿﻄﺮارﯼ و

ﻣﻨﺎﺑﻊ انسانی مدیریت

  •  University of Maryland- University College www.umuc.edu

رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ:

ﺑﺎ ۴۳ رﺷﺘﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ،۲۳ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ   با داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ، ۱۸ رﺷﺘﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ،۳۸ رﺷﺘﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ودﮐﺘﺮا در رشته ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ .

ﺗﻌﺪادﯼ از واﺣﺪهﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺁﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

  •  Strayer University www.strayer.edu

رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ:

ﺣﺴﺎﺑﺪارﯼ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﻣﻮر ادارﯼ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﻓﻨﺎورﯼاﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻮر ادارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ

اموزش انلاین

۱۰ مرکز اموزش مجازی در ایران را بشناسیم .

در این مطلب سعی داریم ده مرکز که  اموزش انلاین و کلاس مجازی را برای اموزش و انتقال مفاهیم خود استفاده میکنند معرفی کنیم .

۱.مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان

۲.اموزش مجازی پارس

۳.سایت بلندشو

۴.دانشجویار

۵.فرانش

۶.اموزش الکترونیک ایرانیان

۷.خانه کارگر

۸.نورالمجتبی

۹.هرمس

۱۰.جهاددانشگاهی

                                           

<<با اموزش الکترونیکی و انلاین؛ یادگیری را برای خود هرکجا که هستید؛ بیاورید>

همانطور که واضح است مراکز بزرگ و معتبری وجود دارد که خدمات و اموزش های خود را در سایت خود به صورت انلاین ، کلاس مجازی و کلاس انلاین و

وب کنفرانس های انلاین ارائه میدهند .

به این ترتیب با هزینه بسیارکمتری بدون نیاز به هماهنگی و یا اجاره مکان و خرید وسایل و تجهیزات ،وبا صرفه جویی در زمان و بهره وری بیشتر ،

کلاسهای خود را برگزار میکنند.

و مخاطبان این کلاس ها به راحتی و فقط از طریق ثبت نام اینترنتی میتوانند درهر زمان و مکانی دسترسی به کلاسها داشته باشند و در اموزش ها شرکت کنند.

امروزه کاربرد کلاس های امروزه بیشتر و بیشتر شده و از اهمیت و جایگاه ویژه ای در امر اموزش برخوردار است .

بدون شک با گسترده تر شدن اموزش مجازی ، دیگر کسی برای شرکت در کلاس و کسب گواهینامه های معتبر نیاز به صرف وقت و هزینه زیاد نمیباشد

و میتواند به صورت غیر حضوری و شرکت در کلاس های مجازی به هدف خود برسد.

و با شرکت در ازمونهای انلاین مدرک خودرا بگیرد.

اموزش از طریق مجازی و انلاین با استفاده از روش های نوین و پربازده تر  انلاین ، ویدوئو کنفرانس ها و کلاس مجازی و کنفرانس های تحت وب

همگی از کاربردهای دوره های مجازی میباشد که روز به روز مورد استفاده مراکز مشاغل اساتید هنرجویان دانشجویان و…. میباشد .

با فراگیر شدن نت و شبکه در دنیای امروز استفاده و به کارگیری این روشهای نوین اموزشی و فراگیری امری ضروریست.

نکته حائز و اهمیت در این امر این است که شما پهنای باند و کلاس مجازی یا وبینار خود را از کجا و چه شرکتی تهیه میکنید .

تهران سرور با ارائه بهترین خدمات در این زمینه و پشتیبانی ۲۴ ساعته و پشتیبانی انلاین درصورت درخواست، جایگاه ویژه در این عرصه دارا میباشد و اماده خدمت رسانی به صورت گسترده میباشد.

 

فرنوش محمدی

پادکستر و تولید کننده محتواهای تصویری و متنی طبق الگوریتم های گوگل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا