آموزش

انواع تکالیف در کلاس مجازی

تحویل تکالیف در سیستم اموزش انلاین

در این مقاله و در ادامه مقاله قبلی برای سیستم انلاین؛ قصد داریم بیشتر با نمونه یک سیستم اموزش انلاین و کلاس مجازی اشنا یشویم. و قصد داریم درمورد تکالیف در کلاس مجازی اموزشی داشته باشیم

نحوه دادن ارسال و دریافت و پاسخ به تکالیف در هر سیستم اموزشی اولین نکته قابل توجه میباشد.

در سیستم اموزش الکترونیکی نیز این دغدغه مورد توجه بوده و به خوبی و کامل به ان پاسخ داده شده

بدون دردسر و نگرانی  میتوانید تکالیف خود را به کاربرانتان بدهید انهاهم به تکالیف پاسخ دهند و برایشما ارسال کنند.

تحویل تکالیف در اموزش انلاین

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻭ ﻧﻤﺮه دادن به انها ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻜالیف ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ اموزش انلاین ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪه.

پاﺳﺦ ﻫﺎی  ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ  از طرف دانشجویان و کاربران  به صورت ﻓﺎﻳﻞ ورد اکسل پاورپوینت و انواع فرمت ها و فایل هایصوتی و تصویری میتواند باشد.

ﻮﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﭘﻠود فایل پاسخ به تکالیف وجود دارد

و همچنینی ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺸﮕﺮ ﻣﺘﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪ

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﻛﻤﻪﻱ ” ﺷﺮﻭﻉ ﻭﻳﺮﺍیش”  ﻛﻠﻴﻚ کنید .

ﭘﺲ ﺍﺯان در هفته ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  مورد نظﺮ، ﺍﺯ ﻣﻨﻮﻱ” ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟیت”  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣدل های ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻪ ﺩﺭادامه توضیح میدهیم را انتخاب کنید

تکالیف در کلاس مجازی

انواع تکالیف در کلاس مجازی

در این سیستم اموزشی فرضی ۴نمونه تکلیف قرار داده شده است

  1. تحویل تکالیف به صورت فایل
  2. متنی
  3. سنتی
  4. پیشرفته چند فایل

 

تکالیف در کلاس مجازی

۱. تحویل تکالیف به صورت قایل

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮاﺭﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭسی  ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺁﭘلود کنند

ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺭﺱ فرار دهند.

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ صورت زیپ درست کرده و بعد اپلود کنند

۲ .تکلیف متنی

ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺳﻲ،  ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦ  ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

و ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ طریق ﻭﻳﺮﺍﻳﺸﮕﺮ ﻣﺘﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.  .

۳. تحویل سنتی تکلیف

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨیم.  ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ تنها ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺆﺍﻝ  ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍنشجویان و کاربران ﻗﺮﺍﺭ گرفته ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎسخ دهی ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭنمیگیرد

۴.تحویل پیشرفته چند فایل

ﺩﺭ  ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮیان ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳند

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮیان  ﺭﺍ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺭﺳﺎﻝ کند.

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ  ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳخ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺮﻭﮊه ﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺰﺍﺭ ش هاﻱ  ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ

ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ کرده ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﻛﻤﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲباشد ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺍﺭﺳال کند .

ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ دهد

با خرید کلاس مجازی و راه اندازی سیستم اموزش انلاین برای اموزش و یادگیری های خود

بهترین و راحترین راه را انتخاب کنید و در هزینه و زمان خود صرفه جویی نمایید.

.

 

فرنوش محمدی

پادکستر و تولید کننده محتواهای تصویری و متنی طبق الگوریتم های گوگل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا