آموزش

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ در کلاس مجازی

برگزاری امتحان در کلاس مجازی طراحی شده در بستر موودل

سلام در ادامه مقالات اموزش کلاس مجازی و در سیستم اموزش الکترونیکی فرضی که برروی نرم افزار موودل داشتیم؛ اینبار درباره برگزاری امتحان و سنجیدن دانشجویان گفت و گو میکنیم.

همیشه  مسایلی همچون  ارایه و انجام تکالیف و سنجیدن و ازمون دانشجویان از جمله مهمترین امور در هر اموزش و یادگیری میباشد.

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮﺋﻴﺰ

ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ” کوﺋﻴﺰ ”  ﺩﺭﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  یا در پایان هردوره ؛ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ  میکند.

این قابلیت وجود دارد که ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ شود  .

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻗﺮﺍﺭ گیرد ﻭ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭ ﻛﻮﺋﻴﺰﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ بشود.

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻛﻮﺋﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ  دارد

۱٫ایجاد کوﺋﻴﺰ

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺭﻭﻱ”  ﺷﺮﻭﻉ ﻭﻳﺮﺍﻳش”  ﻛﻠﻴﻚ کنید ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﻮﻱ ﺍﺿﺎفه ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ”کو ﺋﻴﺰ ” را انتخاب کنید

در صفحه باز شده تنظیمات زیر را میتوانید انجام دهید:

  • نام کوﺋﻴﺰ
  • نوشتن مقدمه و نکات خاص ازمون
  • تاریخ شروع و پایان
  • تاخیر زمانی برای دانشجویانی که میخواهند بعد از اولین پاسخ دهی مجددا پاسخ بدهند
  • تعداد سوالات
  • تعداد دفعات برای پاسخ گویی
  • چیدمان سوالات
  • توضیحات درباره روش نمره دادن
  • مسایل امنیتی برای جلوگیری از تقلب و شماره شناسایی و…

 

۲٫ایجاد سوالات و قراردادن انها در کوﺋﻴﺰ

 

حال سوالات مورد نظر خود را طرح کنید و برای سنجش کاربران خود در کلاس مجازی قرار دهید.

تشکیل گروه در بانک سوالات

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺆﺍﻻﺗﻲ که در یک ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍرند ﺩﺍﺭﺩ پیشنهاد میکنیم سوالات را در یک گروه قرار دهید.

ﺑﺮﺍﻱ ایجاد ﮔﺮﻭه ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﻮﺋﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺩﺭﺱ ﺁﻥ ﺭﺍ  ایجاد کرده اید کایک کنید.

و بر روی ویرایش کلیک کنید و گزینه  categ ories  را بزنید

ارزیابی دانشجویان در کلاس مجازی

اضافه کردن ﺳﺆﺍﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻳﻚ گروﻩ

ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  ﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭﺱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻟﻴﻨﻚ ﻛﻮﺋﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﻛﻠﻴﻚ کنید

ﺍز  ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﺻﻔﺤه ﻱ گزینه سوالات را انتخاب کنید

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺩﻳﺪﻩ خواهد ﺷﺩ.

ﺍﺯ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭی” ﻣﻮﺿﻮع”  ﮔﺮﻭه سوالی را که میﺨﻮﺍﻫﻴﺪ  ﺳﺆﺍﻝ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎفه کنیدانتخاب کنید

برای نمایش تمامی سوالات موجود در گروه های پایین تر از ان گروه ؛ تیک گزینه زیر زا بزنید

Displ ay questions from sub‐categories too

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ  ﮔﺮﻭهی  ﺳﺆﺍﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﻮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻠﻮی ایجاد سوال جدید نوع سوالتان را انتخاب کنید. و وارد صفحه تنظیمات  مربوطه ان شوید

 

ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﺆﺍﻝ ﺟﺪﻳﺪ ؛ شما ﻣﻲ ﺗﻮﺍنید ﻳﻚ ﺳﺆﺍﻝ ﺩر ﮔﺮﻭه  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺩﺭﺱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ کنید.

ارزیابی دانشجویان در کلاس مجازی

ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺳﺆﺍﻝ به  کوﺋﻴﺰ در کلاس مجازی

مشابه مراحل بالا سوالات خود را در یک گروه یگذارید.

روی گزینه کوﺋﻴﺰ در بالای صفحه بزنید

و گروه سوالات را از منوی موجود در  جلوی موضوع انتخاب کنید

سوالات موجود در گروه انتخابی را میتوانید ببینید.

با انتخا کردن سوال و زدن گزینه Add  to quiz  سوال انتخابی به سوالات موجود امتحان اضافه میشود

ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻮﺋﻴﺰ ﻧشان ﺩﺍﺩﻩ میﺷﻮﺩ .

و همچنین میتوانید ترتیب سوالات و نمره اختصاص یافته را نیزمشخص کنید

و در انتها بازدن ذخیره تنظیمات ؛ کارهای اعمال شده خود را ذخیره کنید

و Pr eview  پیش نمایش سوالات اضافه شده رابه شما نشان میدهد

شما میتوانید ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻳﻚ ﻛﻮﺋﻴﺰ ﺭﺍ از ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻮجود درﮔﺮﻭه ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنید .

ارزیابی دانشجویان در کلاس مجازی

 

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻮﺋﻴﺰ

برای ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﻮﺋﻴﺰ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭﺱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻟﻴﻨﻚ ﻛﻮﺋﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻴﻚ کنید ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ای که باز میشود  ﮔﺰﻳﻨﻪﻱ ” ﻭﻳﺮﺍﻳش” را ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنید.  ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻮﺋﻴﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ میتوانید ببینید.

برای ویرایش هرکدادم برروی گزینه ویرایش ان بزنید ارزیابی دانشجویان در کلاس مجازی

در ادامه و در مقالات اموزشی دیگر همراه تهران سرور باشید و همچنین ویدیوهای اموزش ادوب کانکت تهران سرور را ببینید.

فرنوش محمدی

پادکستر و تولید کننده محتواهای تصویری و متنی طبق الگوریتم های گوگل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا